TEM AI 4.0, valmistavan teollisuuden digitalisaation käyttäjätarinat

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen AI 4.0 -kehittämiskokonaisuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä älyteknologioiden soveltamisen ja dataliiketoiminnan avulla. MDI fasilitoi ohjelmaa edeltävää valmistavan teollisuuden kestävän digitalisaation strategiaprosessia. MDI tuki jo käynnistynyttä AI 4.0 ohjelmaa laatimalla käyttäjätarinoita valmistavan teollisuuden pk-yritysten 2. desiilin yrityshaastattelujen ja muiden strategiatyöskentelyssä käytettyjen ja syntyneiden aineistojen pohjalta. Käyttäjätarinoilla pyritään kuvaamaan strategisesti keskeisiä teemoja, jotka kuvaavat kestävän digitalisaation, ja erityisesti tekoälyn käyttöönoton, haasteita pk-yrityksissä. Käyttäjätarinoissa pyritään kuvaamaan arkkityyppisiä yrityksiä, tilanteita ja henkilöhahmoja. Tarinoissa on sekä nykypäivän tilanne, joissa kuvataan tunnistettuja haasteita että tulevaisuusskenaarioita, joissa kuvataan toteutuneita toivottuja ratkaisuja. Lisäksi käyttäjätarinoissa kuvataan käyttäjien toimintaympäristöä ja verkostoja sekä haetaan käyttäjille tyypillisiä ilmaisumuotoja.

Linkki julkaisuun: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163042