Teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strateginen tiekartta

MDI laati Ylä-Savon teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strategisen tiekartan keväällä 2011. Prosessin tavoitteena oli tarkastella ja arvioida Ylä-Savon seudun teknologiateollisuuden nykytilaa ja kehitystarpeita ja laatia strateginen tiekartta teknologiateollisuuden kehittämiseksi Ylä-Savon seudulla. Tiekartassa esitetään muutosvoimat, valinnat, painopisteet, sisällöt, toimenpide-ehdotukset ja toimintamalli toimialan kehittämiseksi vuoteen 2020. Prosessi tukee osaltaan myös Ylä-Savon elinkeinostrategian toteuttamista