Stadin osaamiskeskuksen toiminnan vaikuttavuusarviointi

Stadin osaamiskeskuksen vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten Osaamiskeskus on vaikuttanut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymiseen ilman palveluita ja palveluiden jälkeen. Ulkopuolisen arvioinnin tavoitteena oli tuottaa osaamiskeskukselle ja Helsingin kaupungille 1) laaja määrällisestä ja laadullisesta tiedosta koostuva kuvaus Stadin osaamiskeskuksen nykytilasta, toiminnasta ja palveluprosessien hallinnasta 2) arvio toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä 3) ehdotukset toiminnan jatkokehittämiselle työelämäsiirtymien, kotoutumisen sekä asiakaskeskeisyyden näkökulmista. Vaikutusarviointi toteutettiin dokumenttianalyysin, osaamiskeskuksen ammattilaisten ja yhteistyötahojen haastatteluiden, 50 osaamiskeskuksen asiakkaan haastattelun, synteettisen kontrollin menetelmällä tehtävän vertailun sekä muun vertailun (Espoon osaamiskeskus, OKM ja TEM-kriteeristö) avulla. Arvioinnin tulokset raportoitiin elokuussa 2021 Osaamiskeskuksen viisivuotisjulkaisussa.