Stadin osaamiskeskuksen toiminnan vaikuttavuusarviointi

Helsingissä asukkaista oli vuonna 2018 15 % vieraskielisiä ja määrän edustetaan kasvavan 26 prosenttiin väestöstä vuoteen 2035 mennessä. Maahanmuuttajien kouluttautuminen ja työllistyminen on ollut kuitenkin keskimääräistä heikompaa. Helsingin kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi valtio on pyrkinyt nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkuja sekä helpottamaan osaavan työvoiman saatavuusongelmia. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat myöntäneet vuodesta 2016 lähtien avustuksia osaamiskeskustoimintaan, joka yhdistää koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluja aikuisille maahanmuuttajille. Stadin osaamiskeskuksen vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten Osaamiskeskus on vaikuttanut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymiseen ilman palveluita ja palveluiden jälkeen.

Ulkopuolisen arvioinnin tavoitteena on tuottaa osaamiskeskukselle ja Helsingin kaupungille 1) laaja määrällisestä ja laadullisesta tiedosta koostuva kuvaus Stadin osaamiskeskuksen nykytilasta, toiminnasta ja palveluprosessien hallinnasta 2) arvio toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä 3) ehdotukset toiminnan jatkokehittämiselle työelämäsiirtymien, kotoutumisen sekä asiakaskeskeisyyden näkökulmista. Vaikutusarviointi toteutetaan dokumenttianalyysin, osaamiskeskuksen ammattilaisten ja yhteistyötahojen haastatteluiden, 50 osaamiskeskuksen asiakkaan haastattelun, synteettisen kontrollin menetelmällä tehtävän vertailun sekä muun vertailun (Espoon osaamiskeskus, OKM ja TEM-kriteeristö) avulla. Arvioinnin tulokset raportoidaan elokuussa 2021 Osaamiskeskuksen viisivuotisjulkaisussa. Tämän lisäksi tuloksista laaditaan Helsingin kaupungin graafista ilmettä noudattava Powerpoint-esitys.