Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

MDI toteuttaa Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen, jossa luodaan kattava näkemys sopimuspalokuntien toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista, tunnistetaan sopimuspalokuntatoiminnan kriittisiä toimintaedellytyksiä sekä tuotetaan 3 vuoteen 2035 ulottuvaa skenaariota. Tutkimuksessa kuvataan sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa sekä toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia muun muassa alue- ja väestönkehityksen valossa dokumentti- ja tilastoanalyyseihin pohjautuen, toteutetaan 3 erityyppisiin toimintaympäristöihin sijoittuvaa case-tarkastelua, haastatellaan pelastustoimen kannalta keskeisiä asiantuntijoita, järjestetään sidosryhmätyöpajoja sekä luodaan skenaariokuvauksia hyödyntäen mm. tulevaisuustaulukkotyöskentelyä. Työssä on mukana alihankkijana järjestötoimintaan erikoistunut Juha Heikkala Consulting.