Selvitys maakunnallisia maahanmuuttostrategioista

Suomessa ei ole ollut saatavilla valtakunnallisesti kattavaa tietoa siitä, millaisia maakunnalliset maahanmuuttostrategiat ovat. MDI selvittää maakunnallisten maahanmuuttostrategioiden kokonaiskuvassa: 1) onko maakunnissa määritelty maahanmuuttopoliittisia linjauksia ja millä tarkkuudella, 2) miten maahanmuuttopolitiikka on linkitetty muuhun maakunnalliseen strategiseen kehittämistyöhön sekä 3) miten koulutus- ja työperäinen maahanmuutto on nivottu osaksi erilaisia elinvoimastrategioita tai muita suunnitelmia. Selvityksen tavoitteena on tukea alueilla käytävää keskustelua osaajien riittävyydestä ja työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta sekä nostaa esiin alueilla eri tavoin näyttäytyvää varautumista osaajapulaan.

Selvitys toteutetaan erilaisia laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten sisällönanalyysiä, ryhmähaastatteluita, työpajatyöskentelyä ja sähköistä kyselyä, hyödyntäen. Laadullista aineistoa tuetaan saatavilla olevalla tilastotiedolla koskien erityisesti alueiden välisiä eroja työ- ja koulutusperäisessä maahanmuutossa lähihistoriassa, nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa.