Selvitys kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksistä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

MDI toteutti Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitettiin Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien näkemyksiä asuinalueiden sosiaalisesta kestävyyden edistämisestä ja asuntopolitiikan periaatteista. Selvityksen tiedonkeruu toteutettiin haastatellen sekä Jyväskylän alueella että kansallisesti toimivia rakennusliikkeitä ja rakennuttajia. Selvityksen tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja ja kannustimia niin kaavoitukseen kuin tontinluovutukseen. Työ valmistui marraskuussa 2018.