Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyön tuki

Tällä työllä tuetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoita maakuntaohjelman 2022-2025 laadinnassa. Prosessi tuottaa materiaaleja Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoille. Yhteisen työstämisen kautta varmistetaan samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin. Ohjelmavalmistelun tuki jakautuu kolmeen osaan: 1) toimintaympäristön muutosten tunnistaminen vuorovaikutteisesti ja muutosvoimien kokoaminen ohjelmatyön pohjaksi, 2) maakuntaohjelmaprosessin ja ohjelmavalmisteluun liittyvän vuorovaikutuksen fasilitointi ja materiaalin tuottaminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 strategisten kehittämisteemojen ja sisältövalintojen pohjaksi, ja 3) maakuntaohjelman sisällön tarkentaminen sparraamalla valittujen kehittämisteemojen ympärille muodostettuja ilmiöryhmiä. Olennaista valmistelussa on varmistaa kuntien mukaan saaminen ja varmistaa sekä kuntavaaleja ennen että niiden jälkeinen kuntien sitoutuminen (ml. poliittinen) ohjelmaan ja kärkiteemoihin. Lisäksi tärkeä on varmistaa elinkeinoelämän näkemysten kokoaminen ohjelmavalmisteluun. Sisältöjen valmistelussa ja valinnoissa haetaan ilmiöpohjaista lähestymistä ja tätä pyritään tukemaan uusilla tekemisen tavoilla valmistelussa.