Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaamistarvekartoitus

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työllisyyskehitys on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen pulana osaavasta työvoimasta. Pohjanmaan ELY-keskus haluaa selvittää, millaisia osaamistarpeita alueen yrityksissä on ja millaisia toimia yritykset ovat käyttäneet osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. MDI toteuttaa ELY-keskukselle selvitystyön, jossa toteutetaan yrityksille sähköinen kysely osaamistarpeista, haastatellaan joukko avainhenkilöitä kahden maakunnan alueelta, toteutetaan väestöennusteeseen perustuva tilastollinen työvoimaennuste vuoteen 2030 ja pidetään intensiivinen työpaja kehittämistoimenpiteiden määrittelemiseksi. Työ toteutetaan syksyllä 2020.