Päijät-Häme 2060 skenaariotyö

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuskunnat ovat käynnistäneet Päijät-Hämeen maakunnan rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan. Rakennemallityöllä tähdätään vuoteen 2060. Skenaariotyössä tuotettiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa ja -skenaariota Päijät-Hämeen maakunnalle käytettäväksi Päijät-Hämeen aluerakenteen mallinnustyön lähtökohtana. Lisäksi tarkasteltiin kunkin skenaarion mahdollisia aluevaikutuksia kolmessa alueluokassa eli maaseudulla ja haja-asutusalueilla, taajamissa ja kaupungin läheisillä alueilla sekä kaupunkialueilla. Skenaariotyö sisälsi kaksi osallistavaa työpajaa sekä osallistavan kyselyn Inclus-työkalulla.