Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää tutkimushankkeella nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja palveluiden vaikuttavuutta. Tulosten on määrä valmistua vuoden 2021 lopussa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien palvelujen tutkimuksen toteuttavat NHG (päähankkija), MDI ja Xamk. MDI:n tehtävänä tutkimuksessa on selvittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kohdennetun rahoituksen vaikutuksia sekä arvioida miten sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän väliset kytkökset vaikuttavat nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua ja osallistua työelämään. Valiokunnan tavoitteet tutkimushankkeen osalta kiinnittyvät kahteen pääkohteeseen: palvelujärjestelmään ja sen rahoitukseen sekä tuotettujen palvelujen vaikuttavuuteen. Valiokunnan keskeisenä tavoitteena on selvittää, onko palveluiden painopiste siirtynyt ennaltaehkäisyyn esimerkiksi palveluihin suunnatun rahoituksen osalta ja onko vastuiden ja resurssien jako eri toimijoiden välillä toimiva ja miten sitä olisi tarpeen kehittää.

Ennaltaehkäisyn keskeisestä roolista vallitsee yksimielisyys, mutta palvelujärjestelmää arvioidaan monimutkaiseksi. Lisäksi eräänä ongelmana eri toimijoiden välillä pidetään keskinäisen tiedonkulun puutteita. Toinen kokonaisuus liittyy syrjäytymisen ehkäisyn palveluissa kulkeviin rahavirtoihin. Palveluita järjestävät ja tuottavat monet tahot, niin julkiset, yksityiset kuin järjestösektorinkin toimijat. Valiokunta haluaa tietää, miten paljon rahaa syrjäytymisen ehkäisyn palveluissa liikkuu ja minkä toimijoiden välillä virrat kulkevat. Vaikuttavuuden näkökulmasta onkin tärkeää tietää, mitä käytetyllä rahalla saadaan aikaan. Useimmilla palveluilla on muitakin tavoitteita kuin syrjäytymisen ehkäisy, joten arviota palvelun tuloksellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta ei voida tehdä pelkästään syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

Tutkimuksessa kokonaistavoitteena on laatia kattava selvitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmästä. Tähän sisältyy laaja katsaus syrjäytymisen ehkäisyn nykyiseen palvelujärjestelmään sekä haasteisiin. Tarkastusvaliokunta on tilannut vuodesta 2008 alkaen tutkimuksia, jotka on toteuttanut ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijataho. Selvitysaiheita ovat olleet mm. asuntopolitiikka, eduskunnan budjetti- ja valvontavalta, nuorten syrjäytyminen, harmaa talous, rakennusten kosteus- ja homevauriot sekä kotouttamispolitiikan hyvät käytännöt maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä.