Nokian strategian arviointi

Nokian strategian arvioinnissa tarkastellaan kaupungin aiemman strategian toteutumista sekä tilastollisin mittarein että laadullisin haastatteluin. Lisäksi osana projektia arvioidaan erilaisten mittarien toimivuutta ja esitellään tulokset työpajassa Nokian vastuuhenkilöille.