MRL:n uudistukseen liittyvä kysely koskien viranomaisyhteisytyötä alueidenkäytön suunnittelussa

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Osana valmistelua haluttiin toteuttaa verkkopohjainen kysely, jolla selvitettiin viranomaisyhteistyön ja -menettelyjen toimivuutta alueidenkäyttöä ja rakennusvalvontatoimea koskevissa asioissa. Kysely suunnattiin kunnille, maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille sekä muille valtion viranomaisille. MDI auttoi ympäristöministeriötä kyselyn suunnittelussa, toteutti kyselyn teknisesti, analysoi kyselyn tulokset ja kokosi tuloksista tiiviin ja informatiivisen raportin. Työ toteutettiin syys-lokakuussa 2019.