Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)

VN TEAS -hankkeessa tuotettiin eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä erityisesti nuoriin alle 30-vuotiaisiin asiakkaisiin kohdistuvan Ohjaamo-toiminnan taloudellisista vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tutkimus tuotti erityisen arvokasta tietoa siitä, minkä suuruiset ovat olleet Ohjaamo-toiminnan aikaansaamat taloudelliset hyödyt sekä ovatko satsaukset Ohjaamoihin olleet yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja tarkoituksenmukainen ratkaisu. Kokonaisuutena työllä tuettiin hallituksen kärkihankkeen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” toteutumista sekä hallitusohjelman tavoitteita edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä, vähentää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää ja koulutuksen keskeyttämistä sekä edistää nuorten työllistymistä. Lue lisää: https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-nuoret-hyotyvat-monialaisia-palveluita-tarjoavista-ohjaamoista