Kuntapolitiikan vaihtoehtoja selvittävän hankkeen tilaisuuksien fasilitointi

Valtiovarainministeriö on asettanut Kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtoja valmistelevan työryhmän ja sen alaiset valmistelujaostot toimikaudeksi 9.12.2020 – 31.12.2021. Työryhmän tavoitteena on mm. luoda kansallisesti pitkäjänteinen kuntapolitiikan linja, herättää keskustelua kuntapolitiikan kokonaisuudesta, lisätä avointa keskustelua ja vuoropuhelua eri näkökulmista sekä vahvistaa yhteisymmärrystä kuntapolitiikan kehittämisen lähtökohdista ja tarpeista.

Tässä projektissa tehtävällä työllä tuetaan erityisesti vuorovaikutuksen lisäämistä ja keskustelun herättämistä osana kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelua. Työhön sisältyy kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtojen valmistelua tukevien tilaisuuksien sisällön ja järjestelyjen konseptointi ja suunnittelu, keskustelujen läpivienti, puheenjohtaminen ja fasilitointi sekä valtiovarainministeriölle tehtävät yhteenvedot käydyistä keskusteluista ja niiden tuloksista; Kaksi keskustelevaa pyöreän pöydän tilaisuutta keväällä 2021; Kaksi työpajaa erilaisille kuntaverkostoille keväällä 2021 sekä hankkeen työryhmälle tai jaostoille järjestettävä työpaja alkukesällä 2021. Lisäksi järjestetään työn välitilinpäätöksenä toimiva verkkoseminaari, jossa esitellään kevään työn tuloksia ja käydään keskustelua kuntapolitiikan teemoista.

Lisäksi MDI fasilitoi syksyllä 2021 viisi työpajaa.