Kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin

MDI toteuttaa yhdessä Tietotakomon Marko Nurmisen kanssa SOSTE:lle kirjallisuuskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin. Katsauksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä yksilötasolla että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon rakenteiden tasolla. Tämän lisäksi työssä kuvataanmuutamia tapausesimerkkejä Suomen näkökulmasta relevanteista verrokkimaista. Katsauksen läpileikkaavana painopisteenä on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulma aihepiiriin.