Kasvupotentiaalianalyysi

MDI teki alueellisen kasvupotentiaalianalyysin Harjavalta Oy:n toimeksiannosta. Analyysin tarkoituksena oli tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta potentiaalisimmat alueet koko maassa. Analyysin kohteena olivat kaikki Manner-Suomen kunnat, joiden tulevaa kasvupotentiaalia analysoitiin laaja-alaiseen dataan perustuvan tilasto- ja toimintaympäristöanalyysin perusteella. Tilastoanalyysin muuttujat perustuivat neljään temaattisen kokonaisuuteen ja 16 muuttujaan, jotka liittyvät aluetalouteen, vetovoimaan, väestö- ja ikärakenteen muutokseen sekä asumisdynamiikkaan. Datan perusteella tehtiin visuaalisia karttoja ja graafeja, joiden perusteella ilmenee kunkin kunnan positio suhteessa muihin kuntiin. Kunnat luokiteltiin lopuksi viiteen viidennekseen 16 muuttujan muuttujakohtaisten summapisteiden perusteella. Kaikki kunnat käsittävän tilastoanalyysin lisäksi tehtiin yksityiskohtaisempi alueprofilointi tilaajan nimeämistä alue- ja kasvukeskuksista.