Innovaatioympäristöselvitys

Maakunta- ja sote-uudistuksen sekä samaan aikaan muutoksessa olevan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta on yhä suurempi tarve ymmärtää innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien muodostumista, ominaisuuksia ja menestystekijöitä ja toimintaa. Muuttuvien rakenteiden ohella yhä tärkeämmäksi on tullut ymmärtää ja tarkastella innovaatioympäristöjen toimijoita, niiden kyvykkyyksiä ja verkostomaisen yhteistoiminnan dynamiikkaa. TKI-toiminnan vaikuttavuus paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla riippuu kuitenkin lopulta toiminnan ja toimijoiden vuorovaikutuksen laadusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvitystyön tavoitteena oli pureutua siihen, miten eri tyyppiset innovaatioympäristöt syntyvät, millaisia menestystekijöitä niissä on tunnistettavissa sekä mitä niiden toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Selvityksessä tarkasteltiin myös sitä, eroavatko esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan innovaatioympäristöt muiden alojen vastaavista. Selvitys tuotti tietoa innovaatioympäristöjen kehittämiseksi sekä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden ja uudistukseen liittyvän TKIO-muutosohjelman työn tukemiseksi. Selvitys toteutettiin hyödyntäen dokumenttianalyysin menetelmiä, haastattelemalla valittujen innovaatioympäristöjen toimijoita sekä näille suunnatulla kyselyllä. Selvitys: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161808

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.