HYMY-hankkeen nykytilaselvitys ja hankearviointi

MDI toteuttaa selvityksen HYMY-hankkeeseen kuuluvien kuntien (Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti) monialaisen hyvinvoinnin edistämistyön nykytilasta. Tarkoituksena on saada kuva HYMY-kuntien nykyisestä monialaisesta hyvinvointityöstä, sen prosesseista sekä siitä, miten kunnat ovat huomioineet kunnan eri sektorit hyvinvointityössään. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten HYMY-hanke on vaikuttanut kuntien hyvinvointityöhön kahdella osa-alueella: 1. hyvinvointityön tietopohjan laajentaminen erityisesti rakennetun ympäristön osalta sekä 2. ilmiölähtöisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin hyödyntäminen hyvinvointityössä. Työ toteutetaan haastattelujen ja verkkopohjaisen kyselyn avulla.

Tarkoituksena on selvittää, mikä on hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman rooli HYMY-kunnissa tällä hetkellä ja miten hyödyllisinä välineinä ne nähdään hyvinvointityössä. Tavoitteena on hahmottaa hyvinvointityön prosesseja eli miten esimerkiksi päätöksiä tehdään (millä aikavälillä, ketä osallistetaan päätöksentekoprosessiin, miten tavoitteet määräytyvät, miten toimenpiteistä päätetään), miten eri toimialat huomioidaan hyvinvointityössä sekä sovitetaanko eri toimialojen suunnitelmia yhteen, jotta päätetyt tavoitteet toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla ilman päällekkäistä työtä. Lisäksi pyritään selvittämään, miten rakennettu ympäristö näkyy hyvinvointityössä, minkälainen rakennetun ympäristön tietopohja kunnilla on käytössään (esim. minkälaisia rakennetun ympäristön indikaattoreita kunnat käyttävät) sekä miten paikkatietoa hyödynnetään hyvinvointityössä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Hankkeen tuloksena syntyy monialaisen hyvinvoinnin edistämistyön nykytilaselvitys kehitysehdotuksineen.

Hankkeessa toimii maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijana arkkitehti Matti Vatilo.