HYMY-hankkeen nykytilaselvitys ja hankearviointi

MDI toteutti selvityksen HYMY-hankkeeseen kuuluvien kuntien (Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti) monialaisen hyvinvoinnin edistämistyön nykytilasta. Tarkoituksena oli saada kuva HYMY-kuntien nykyisestä monialaisesta hyvinvointityöstä, sen prosesseista sekä siitä, miten kunnat ovat huomioineet kunnan eri sektorit hyvinvointityössään. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, miten HYMY-hanke on vaikuttanut kuntien hyvinvointityöhön kahdella osa-alueella: 1. hyvinvointityön tietopohjan laajentaminen erityisesti rakennetun ympäristön osalta sekä 2. ilmiölähtöisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin hyödyntäminen hyvinvointityössä. Työ toteutettiin haastattelujen ja verkkopohjaisen kyselyn avulla.

Työssä selvitettiin, mikä on hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman rooli HYMY-kunnissa tällä hetkellä ja miten hyödyllisinä välineinä ne nähdään hyvinvointityössä. Lisäksi hahmotettiin hyvinvointityön prosesseja eli miten esimerkiksi päätöksiä tehdään (millä aikavälillä, ketä osallistetaan päätöksentekoprosessiin, miten tavoitteet määräytyvät, miten toimenpiteistä päätetään), miten eri toimialat huomioidaan hyvinvointityössä sekä sovitetaanko eri toimialojen suunnitelmia yhteen, jotta päätetyt tavoitteet toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla ilman päällekkäistä työtä. Työssä myös selvitettiin, miten rakennettu ympäristö näkyy hyvinvointityössä, minkälainen rakennetun ympäristön tietopohja kunnilla on käytössään (esim. minkälaisia rakennetun ympäristön indikaattoreita kunnat käyttävät) sekä miten paikkatietoa hyödynnetään hyvinvointityössä sekä hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Hankkeen tuloksena syntyi monialaisen hyvinvoinnin edistämistyön nykytilaselvitys kehitysehdotuksineen.

Hankkeessa maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijana toimi arkkitehti Matti Vatilo.