Helsingin seudun MAL-visiot vuoteen 2030 ja 2050

Helsingin seudun liikenne (HSL) päivitti liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä siihen liittyvä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvaa. MDI tuki työtä, jonka tavoitteena oli tunnistaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitteluun liittyviä yleisiä tulevaisuuden kehityssuuntia ja muodostaa niiden perusteella skenaarioita MAL-suunnitelman tavoitevuosille 2030 ja 2050. Työn tarkoitus oli lisätä ymmärrystä siitä, millaiseen suuntaan toimintaympäristö todennäköisesti kehittyy MAL-suunnitelman tavoitevuoteen 2030 mennessä ja mitä mahdollisia kehityssuuntia on tunnistettavissa vuoden 2030 jälkeen. Tulevaisuustyötä hyödynnettiin suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena oli mahdollistaa suunnitelman joustavuus erilaisten toimintaympäristön muutostekijöiden suhteen ja suunnata toimet siten, että pystytään valitsemaan oikeansuuntaisia toimia oikeaan aikaan. MDI:n tekemä työ kesti elokuun 2017 loppuun. Raportti: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/mal2019_ilmiot_ja_skenaariot_raportti_19122017.pdf