Alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien 2007–13 vaikuttavuuden arviointi

MDI toteutti vuoden 2015 alkupuoliskolla selvityksen, jossa arvioitiin 15 ELY-keskuksen ja 55 paikallisen Leader-ryhmän kehittämissuunnitelmien toteutusta ja vaikuttavuutta. Lisäksi työn tulosten pohjalta tehtiin ehdotukset vaikuttavuuden laadullisten ja määrällisten mittareiden kehittämiseksi. MDI toimi arvioinnin vastuutahona konsortiossa, jossa ovat mukana myös Avaintaito Osuuskunta Suomi, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Työ valmistui lokakuussa 2015.