Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)

Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA) -tutkimushanke tuottaa tietoa alueiden kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Sote- ja maakuntauudistus sekä erityisesti uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista muuttaa nykyistä alueiden kehittämisen järjestelmää. Uusi aluekehittämisjärjestelmä tulee perustumaan entistä vahvemmin eri aluetasojen (valtio, maakunta, kunta) ja eri aluekehittämistoimijoiden väliseen yhteistyöhön ja sopimuksellisuuteen. Lakiesityksessä ehdotetaan, että valtion ja maakuntien välillä käydään jatkossa vuosittain keskustelut aluekehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta. Yhteisellä tilannekuvalla on yhä tärkeämpi merkitys ja valtakunnallisesti on tunnistettu tarve tilannekuvalle, johon uusi aluekehittämisjärjestelmä perustuu. Ennakoinnin, reagoinnin sekä siten tiedolla johtamisen ja tietoperustan vahvistaminen korostuvat julkisen ja yksityisen sektorin rakenteiden sekä yhteiskunnallisten muutosten hallinnassa. Nykyinen alueiden kehityksen tietopohja on periaatteessa vahva, mutta tieto on hajautunutta, keskenään koordinoimatonta ja tietotuotannossa tehdään paljon päällekkäistä työtä.

KAKITA-hankkeen tavoitteena on koota valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt, rakentaa aluekehittämisen tietopohjan viitekehys sekä valita siihen tärkeimmät määrälliset ja laadulliset tilannekuvaindikaattorit, joiden avulla saadaan nopeasti oikeaa ja ajantasaista tietoa alueiden kehityksestä. Hankkeen tuloksena syntyy indikaattori- ja prosessityökalu maakuntien ja valtion yhteiselle tilannekuvalle ja keskusteluille (ts. ”tilannekuvatyökalu”).

Työssä valitaan näyttöön perustuen sellaisia tilannekuvaindikaattoreita, jotka kuvaavat erityisesti alueen taloutta ja resilienssiä, ja joita pystytään hyödyntämään sekä alueellisen että valtakunnallisen ennakoinnin, päätöksenteon, resurssien jaon ja seurannan tukena. Tilannekuvaindikaattoreissa pyritään huomioimaan maakuntien profiilit sekä erityispiirteet (mm. toimiala-, työllisyys- ja elinkeinorakenne, yritystoiminnan ekosysteemit, osaaminen ja innovaatiotoiminta). Tilannekuvaindikaattorit kytketään maakuntauudistuksen valmisteluun ja sitä kautta uuteen aluekehittämisjärjestelmään. Tilannekuvatyökalua kehitetään ja testataan syksyn 2017 aikana.

MDI toteuttaa hankkeen yhdessä Forefront Oy:n, Perlacon Oy:n ja PTT:n kanssa. Hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Työ on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja työtä koordinoi TEM. Hankkeessa ovat mukana myös muut ministeriöt. Tutkimushankkeesta tiedotetaan ja tuloksista viestitään tällä sivustolla.

Lue lisää hankkeesta ja työvaiheista: KAKITA-esittelydiat
Lisätietoja hankkeesta antaa: Kehitysjohtaja Janne Antikainen, 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä
Hanna-Maria Urjankangas, ylitarkastaja
TEM, Yritys- ja alueosasto, Alueet ja rakennerahastot
+358295063739 Hanna-Maria.Urjankangas@tem.fi