Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen arviointi- ja toimintatutkimus (YTYÄ)

VNK (VNTEAS)

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistetään työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Alueellisilla kokeiluilla tähdätään asiakaslähtöisten, työllisyysastetta kohottavien ja työttömyyttä vähentävien palvelukokonaisuuksien kehit-tämiseen. Kokeiluihin on valittu mukaan hakemusten perusteella yhdeksän aluetta, joista kolme on maakuntia ja kuusi kuntapohjaisia alueita. MDI on mukana Demos Helsingin vetämässä tutkimushankkeessa, jossa MDI vastaa kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Lisäksi konsortiossa on mukana Common Dialogues. Tutkimus tehdään vuosien 2017 ja 2018 aikana.