Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

Aikataulu: lokakuu 2012 – tammikuu 2014
Resursointi: 120 työpäivää
Tiimi: Tommi Ranta, Valtteri Laasonen, Janne Antikainen, Maria Yli-Koski, alihankkijoina lisäksi Nordregio ja TK Eval

Tapauskuvaus

MDI toteutti vuosina 2014–2020 toteutettavan rakennerahasto-ohjelman ennakkoarvioinnin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Arvioinnin kohteena oli tuleva Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014−2020, jolla toteutetaan Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. MDI:n vetämän arviointikonsortion tehtävänä oli tehdä sekä tutkimuksellista ohjelman arviointia että tukea konsultatiivisesti ohjelman valmistelua. MDI tuotti sekä kansallisille että alueellisille toimijoille informaatiota valmistelun tueksi, arvioi kriittisesti esitettyjä toimia sekä teki kehittämisehdotuksia ohjelman laatijoille. Lisäksi MDI oli mukana uuden ohjelmakauden tulos- ja tuotosindikaattorien määrittelyssä ja tavoitetasojen asettamisessa ohjelmavalmistelun loppuvaiheessa.

Toimenpiteet

Dokumenttianalyysi läpi ohjelmavalmistelun, kirjallinen palaute ja kehittämisehdotukset, valmistelutyöryhmiin osallistuminen, henkilökohtaiset haastattelut ja valmisteluryhmien fokusryhmähaastattelut, ohjelmavalmistelijoiden sparraus ja tuki, raportointi.

Tulokset

Työn tuloksena syntyi ennakkoehdot täyttävä arviointiraportti Suomen rakennerahasto-ohjelman edellytyksistä vastata uuden ohjelmakauden haasteisiin komission maakohtaisten suositusten pohjalta. Lisäksi MDI pystyi vaikuttamaan ohjelman sisältöihin ja auttamaan valmistelijoita tekemään valintoja ja rajauksia ohjelman sisällöissä ja tuettavan toiminnan kohteissa. Työn tuloksena syntyivät myös ohjelman tulos- ja tuotosindikaattorit, joiden pohjalta ohjelman toteutumista seurataan. Maakohtainen suoritusvaraus on kiinnitetty valittujen tulosindikaattoreiden ja asetettujen välitavoitetasojen toteutumiseen.

Materiaali

Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkoarviointiraportti (PDF)

Tilaajan suusta

”MDI tuki asiantuntemuksellaan ja rakentavalla osallistumisellaan Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 laadintaa ja auttoi ohjelmassa tehtyjä valintoja toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi”.

– Pasi Rantahalvari, neuvotteleva virkamies, TEM