KULTA – Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet

VNK (VN TEAS)

MDI toteuttaa valtioneuvoston kanslialle selvityshanketta, jossa selvitetään metsälappalaisen kulttuu-rin erityispiirteitä. Selvityksessä tarkastellaan metsälappalaisten historiaa ja kulttuuria ao. väestön omista lähtökohdista. Tutkimuksen tavoitteena on siten: a) tuottaa monipuolinen katsaus metsälappa-laisesta kulttuurista sekä b) esittää toimenpiteitä, joilla kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vah-vistaa. Selvityshanke alkoi lokakuussa 2018 ja valmistuu toukokuussa 2019. Lisätietoa hankkeesta löy-dät sivulta www.mdi.fi/kulta-hanke