Sparraavat arvioinnit

Arvioimme hankkeiden, ohjelmien ja organisaatioiden toimintaa. Teemme kehittämisohjelmien ja -projektien, politiikkatoimenpiteiden ja organisaatioiden sparraavia ja toimintaa kehittäviä ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja.

Toimintaamme on yrityksen alusta saakka kuulunut arviointi, jonka kohteena ovat esimerkiksi EU-ohjelmat, maakuntaohjelmat, kehittämishankkeet ja yksittäiset projektit, organisaatiot ja niiden toiminta.

Arvioinneissa vahvuutemme on toiminnan kehittämiseen tähtäävä arviointiote, jossa pyritään faktapohjaisesti hakemaan perusteita ja uusia ideoita toiminnan kehittämiseen tulevina vuosina. Arviointiprojekteissa tavoitteemme on, että arviointihavainnot ja niistä vedettävät johtopäätökset jalostuvat arviointiprojektin loppuvaiheessa konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi kehittämisehdotuksiksi tai politiikkasuosituksiksi, joiden pohjalta arvioinnin tilaaja ja muut sidosryhmät pystyvät arvioinnin jälkeen parantamaan toimintaansa.

Menetelmät

Arviointityössä käytämme tarkoituksenmukaisia ja tehtävään soveltuvia menetelmiä, joita voivat olla esimerkiksi perusteellinen dokumenttianalyysi, tilastolliset tarkastelut olemassa olevasta aineistosta, paikkatietopohjaiset aineistot ja niiden analysointi.

Arvioinneissa keräämme tarvittavan määrän uutta aineistoa riittävän kokonaiskuvan muodostamiseksi arvioinnin kohteesta. Tyypillisimpiä menetelmiä aineiston keräämisessä ovat tilastoaineistojen yhdistely, internetkyselyt ja karttapohjaiset kyselyt sekä teemoitetut ja avoimet yksilö- ja ryhmähaastattelut. Lisäksi toimenpide-ehdotusten muotoilussa käytetään erilaisia arviointi- tai sparrauspajoja, joissa voidaan syventää yhteistä tulkintaa arviointikohteesta.

Arviointiprojektien kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta reiluun vuoteen, työmäärän vaihdellessa 20–150 päivään.

Kenelle?

Arviointipalvelussa asiakkaitamme ovat tyypillisimmin eri ministeriöt, maakuntaliitot, seudulliset kehittämisyhtiöt ja kaupungit.

Olemme tehneet mm. maakuntaohjelmien ja kansallisten kehittämispolitiikkojen arviointeja maakuntien liitoille, TEM:lle ja MMM:lle.